การพัฒนาองค์นั้นจะยึดการพัฒนาแบบองค์รวม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงาาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาวัฒนธรรมอันพึงประสงค์ การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มุ่งเน้นการนำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการใช้งาน ระบบสารสนเทศอย่างคุ้มค่า โดยคำนึงถึงความมั่นคงและปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างเต็มที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 • พัฒนาระบบศูนย์บริการร่วม (Service Link)
 • พัฒนาระบบ Government Counter Service (GCS)


  สำนักพิมพ์แจ่มใส
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน
 • จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
 • จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง


  บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด
 • วิเคราะห์กระบวนการทำงาน
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ให้คำปรึกษาเรื่องระบบสารสนเทศ


  บริษัท คิวรอน จำกัด
 • วิเคราะห์กระบวนการทำงาน
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ให้คำปรึกษาเรื่องระบบสารสนเทศ


  บริษัท สุจิโรจน์ จำกัด
 • วิเคราะห์กระบวนการทำงาน
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ให้คำปรึกษาเรื่องระบบสารสนเทศ  บริษัท ลีแอนด์สตีล จำกัด
 • วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • ให้คำปรึกษาเรื่องระบบสารสนเทศ ERP  Royal Porcelain
 • วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • ให้คำปรึกษาเรื่องระบบสารสนเทศ ERP


  บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
 • วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • ให้คำปรึกษาเรื่องระบบสารสนเทศ


  บริษัท โซเคน จำกัด
 • วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 • ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • ให้คำปรึกษาเรื่องระบบสารสนเทศ

  กรมโยธาธิการและผังเมือง
 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณ
 • พัฒนาระบบ Action Plan Online

  บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบ ERP
 • ที่ปรึกษาในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

  บมจ. โรงพยาบาลเอกชล
 • ทีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ที่ปรึกษาด้าน IT Security

  โรงพยาบาลตำรวจ
 • ทีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ที่ปรึกษาเรื่องการปรับปรุงห้อง Server Room
 • ที่ปรึกษาด้าน IT Security

  จังหวัดอุบลราชธานี
 • ทีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจังหวัด
 • ที่ปรึกษาด้าน IT Security

  บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด (Settrade)
 • ทีปรึกษาด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • พัฒนาระบบ CRM

  บริษัท จาสปาล จำกัด (Settrade)
 • พัฒนาเว๊บไซต์ของบริษัท