ทุกครั้งที่ได้จะพัฒนาบุคลากรเราจะพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาขึ้นมาใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมขององค์กรทุกครั้ง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาทั้งความรู้ทักษะ และจิตใจ ทำให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาบุคลากรขององค์กรนั้นได้ประโยชน์สูงสุดและนำไปใช้ได้จริง โดยเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำดังต่อไปนี้


ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ K-Challenge
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Team Blending
 • อบรมการพัฒนาภาพลักษณ์ผู้นำ SME
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Moody's Risk Analyst

  บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

  Dusit International
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Team Blending

  BAYER (Thailand) Co.,Ltd.
 • การสร้างวัฒนธรรมองค์กร Safe & Sound Society
 • Team Blending เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • อบรมการเสริมสร้างงานบริการของศูนย์บริการทรัพย์สินทางปัญญา

  กรมสรรพากร
 • อบรมการเรื่องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
 • อบรมการเรื่องบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • อบรมการเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้
 • อบรมการเรื่อง ICT สำหรับผู้บริหาร

  กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ธรรมาภิบาลกับการบริหารรัฐกิจ

  บริษัท โคเน่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Supervisor Development Program
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ Brand Ambassador Refreshment

  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • อบรมเรื่องการวิจัยตลาด
 • การพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ
 • อบรมเรื่องหลักการเขียนแผนและกำหนดตัวชี้วัดแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 • การเสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลในองค์กร
 • อบรมเรื่องหลักการเขียนแผนและกำหนดตัวชี้วัดแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

  บริษัท แคนนอน (ประเทศไทย) จำกัด
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องจริยธรรมธุรกิจ

  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การตลาด
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวางแผนการขาย
 • อบรมเรื่องการจัดกิจกรรมการตลาด
 • อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Key Account Management

  บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • Lead2Change : Blended Learning
 • Brand Catalyst Camp : Workshop Approach
 • Team Blending
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • Team Blending