การจัดการความรู้ (Knowledge Management) จะครอบคลุมบริการตั้งแต่การวางแผนแม่บท (KM Master Plan) และการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของการจัดการความรู้ รวมทั้งการพัฒนาโครงการสร้างรู้ (Knowledge Structure) ตลอดจนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) โดยได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำดังต่อไปนี้


บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
 • จัดทำ KM Master Plan ระยะ 3 ปี (2556-2558)
 • จัดทำ KM Action Plan
 • จัดทำโครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure)
 • อบรมให้ความรู้แก่ KM Board และ KM Team ของสายการผลิตสุรา

  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
 • จัดทำโครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure)
 • อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของกรมควบคุมโรค

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • จัดทำ KM Master Plan ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
 • จัดทำ KM Action Plan
 • จัดทำโครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure)
 • อบรมให้ความรู้แก่ KM Agents
 • จัดทำเกณฑ์การประเมินนวัตกรรม (Innovation Criteria)

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)
 • จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) ระยะสามปี
 • จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้

  PTT Retail Management Company Limited
 • ฝึกอบรมให้ความรู้
 • จัดทำโครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure)
 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
 • จัดกิจกรรม KM Day

  จังหวัดอุบลราชธานี
 • ฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้บริหารและคณะทำงาน
 • จัดทำโครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure)
 • ถอดความรู้เรื่องการแห่เทียนพรรษา
 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้

  สำนักงานประกันสังคม
 • ฝึกอบรมให้ความรู้ให้แก่ผู้บริหารและคณะทำงาน
 • จัดทำแผนการจัดการความรู้ (Action Plan)
 • พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
 • จัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้