เราได้นำเอาความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายด้านมาช่่วยในการพัฒนากลยุทธให้กับองค์ โดยครอบคลุมงานไม่ว่าจะเป็น การวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร การวางแผนปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenario Analysis & Planning) ตลอดจนร่วมวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีองค์กรที่ได้ให้ความไว้วางใจดังต่อไปนี้


กระทรวงพลังงาน
 • จัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารสาธารณะ
 • บริหารจัดการโครงการสื่อสารสาธารณะ
 • จัดสัมมนาวิชาการ

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 • บริหารจัดการโครงการจัดทำแผนวทน.ภูมิภาค
 • จัดประชุมวิชาการวทน.ภูมิภาคตะวันออก
 • พัฒนาเว๊บไซต์ STI2U ภาคตะวันออก
 • จัดประชุมสมัชชาชุมชนนวัตกรรม

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
 • บริหารโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด
 • บริหารโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
 • บริหารโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามรอยสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า