ดัชนีเศรษฐกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์)
BCG Economy
ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2561
แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 2560-2565
แผนพัฒนาภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 2560-2565
แผนพัฒนาภาคตะวันออก 2560-2565
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2560-2565
แผนพัฒนาภาคเหนือ 2560-2565
แผนพัฒนาภาคใต้ 2560-2565
แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดน 2560-2565
Insurance of the Future
Global Financial Stability Report 2016 (IMF)
Future of Financial Infrastructure (WEF)
Future of Financial Services (WEF)
Global Financial Stability Report 2014 (IMF)
Global Shadow Banking Monitoring Report 2014
ธนาคารเงา (Shadow Banking) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารเงา (Shadow Banking) โดยกลต.