การใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ
Digital Competitiveness Ranking 2021
Citizen Portal Roadmap
Big Data และ Data Transformation ภาครัฐ
Digital Technologies in Agriculture and Rural Areas
Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ
(ร่าง) แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (2560-2579)
Blockchain Public Tranformation
Buidling_Connected Future of Blockchain
Digital Agriculture by Accenture
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับรายละเอียด)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (ฉบับรายละเอียด)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (Presentation)
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 3 ปี (ฉบับเผยแพร่)
ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับรายละเอียด)
ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยระยะ 20 ปี
ร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ. 2559-2561)
ร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Presentation)
The New Multi-Screening World by Google
Digital Creative Jobs Salary Guide
กรอบนโยบาย ICT (2554-2563)
ประเด็นสำคัญของกรอบนโยบาย ICT 2020
แผนแม่บทด้าน ICT (2552-2556)
รายงานผลการพัฒนา e-Government 2555
Estonia e-Government