• ระบบราชการ 4.0 และ PMQA 4.0 (2563)
 • Government Transformation (24 November 2020)
 • PMQA 4.0 - Smart and Hgh Performance Organization (20 January 2020)
 • PMQA 4.0 & Design Thinking (29 January 2020)
 • การประเมินความคุ้มค่าของโครงการภาครัฐ (17 December 2019)
 • การวางแผนยุทธศาสตร์ (7 July 2018)
 • PMQA หมวด2 และ หมวด 4 (1 March 2018)
 • การออกแบบกระบวนการทำงาน (27 February 2018)
 • การออกแบบกระบวนการทำงาน (31 January 2018)
 • SMART Model (20 November 2017)
 • Organization 4.0
 • PMQA Overview (12 May 2017)
 • SEPA - IT (10 April 2017)
 • High Performance Organization (5 February 2017)
 • PMQA หมวด 4 และ หมวด 7 (8 December 2016)
 • SEPA - LD (2 February 2015)
 • SEPA - SP(5 February 2015)
 • การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (21 April 2014)
 • ความเชื่อมโยงระหว่าง PMQA กับ GES (26 March 2014)
 • PMQA หมวด 5 (17 March 2014)
 • ความเชื่อมโยงระหว่าง PMQA กับ GES (29 August 2013)
 • การพัฒนาองค์การภาครัฐตามแนวทาง GES (14 February 2013)
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (15 May 2012)
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PMQA
 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารรัฐวิสาหกิจ (8 Dec 2011)
 • เทคนิคและกระบวนการของ PMQA (11 May 2011)
 • PMQA หมวด 1 - LD (10 August 2011)
 • PMQA หมวด 1 - LD7 (8 August 2011)
 • PMQA หมวด 2 และ 4 (15 May 2011)
 • PMQA หมวด 3 และ 6 (15 May 2011)
 • PMQA หมวด 2 (10 April 2011)
 • PMQA หมวด 4 (4 April 2011)
 • PMQA หมวด 5 (13 June 2011)
 • การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (30 April 2011)
 • PMQA-SEPA-TQA (8 December 2011)
 • White Ocean Strategy (11 November 2010)